🏠 Vòm Coffee: 251 Tô Hiến Thành F13 Q10
🖍 Construction: Emem Space Design
📸 Photographer. Phú Đào
🎲 Assistant. Nam Võ, Hanh