Location : Quận 5

Interior Designed by Lê Viết Thanh Tùng

Photo. Phú Đào – Assistant. Nam Võ

Cảm ơn mọi người đã hỗ trợ mình trong dự án lần này