???̛̃?? ??̀? ??̆́? ????̂́? ?????

Chủ trì : Cô Dương Nguyễn
Chộp hình : Phú Đào
Sắp đặt : Duy Thanh, Đức Nguyên
Trợ lý : Minh Khánh , Minh Thy , Nam Võ