𝙉𝙝𝙪̛̃𝙣𝙜 𝙢𝙖̀𝙪 𝙨𝙖̆́𝙘 𝙘𝙝𝙞𝙚̂́𝙩 𝙩𝙧𝙪𝙣𝙜

Chủ trì : Cô Dương Nguyễn
Chộp hình : Phú Đào
Sắp đặt : Duy Thanh, Đức Nguyên
Trợ lý : Minh Khánh , Minh Thy , Nam Võ