📸 Photo. Phú Đào
✍️ Stylist. Nam Võ
📐 Thiết kế và thi công. G-Architecture
🏠. Eat Clean Restaurant – Thành Phố Vinh. Nghệ An