Anessa

? Producer. Vi Tran
? Photographer. Phú Đào
? Stylist. Lê Thanh Hạ Chi
? Retouch. Võ Đông Giang
? Assistant. Nam Võ, Biện Trân, Đặng Duy Khang