Acecook – Oh! Ricey

Production House: YUAN Studio

Stylist. Hoàng Huế – Photo. Phú Đào

DI. Gia Hoà – Assistant.  Nam Võ

Cảm ơn ekip đã đồng hành cùng mình trong dự án lần này.