📐 Thiết kế. Maison Décor
📸Photo. Phú Đào
🔨Assistant. Nam Võ
🏠Location. The Peak – Phú Mỹ Hưng