LIPICE Việt Nam

Production House. 084 Creative

Stylist. Hoàng Huế – Photo. Phú Đào – Assistant. Vi Trần, Nam Võ

Cảm ơn ekip đã đồng hành cùng mình trong dự án này !