📸 Photo. Phú Đào
📎 Asisstant. Nam Võ
🏠 Location. 117 Bùi Thi Xuân, phường 2, Đà Lạt, Lâm Đồng